search england language

Holandsko je krajina ktorá dokazuje, že napreduje správnym smerom - (7 zaujímavostí).

Prinášame Vám 7 zaujímavých faktov o Holandsku, ktoré dokazujú, že táto krajina je správna voľba na život v budúcnosti.

Holandsko je krajina ktorá dokazuje, že napreduje správnym smerom - (7 zaujímavostí).

Prinášame Vám 7 zaujímavých faktov o Holandsku, ktoré dokazujú, že táto krajina je správna voľba na život v budúcnosti.

O Holandsku už určite každý počul, že je to krajina v ktorej je legalizovaná marihuana, nachádzajú sa tam obrovské tulipánové polia, v okolí sa točia vrtule veterných mlynov a v uliciach miest sa koná množstvo zaujímavých udalostí. No samozrejme to nie je všetko. Okrem toho, táto krajina prosperuje aj po technologickej stránke a neustále prichádza s nápadmi, ktoré sú ekologické a prospešné pre celú krajinu a jej obyvateľov.

Tu je 7 faktov o Holandsku, ktoré sa Vám určite zapáčia.

V Holand­sku exis­tujú takz­vané EKO­dukty pre zvieratá.

Zdroj: mymodernmet.com

Zdroj:mymodernmet.com

Skve­lým kro­kom vlády bolo vytvo­re­nie EKO­duk­tov, ktoré majú za úlohu ochra­ňo­vať voľne žijúce živo­čí­chy. Sú navr­hnuté a vyro­bené tak, aby mohli zvie­ratá bez akých­koľ­vek násled­kov prejsť cez frek­ven­to­vané diaľ­nice či cesty z jed­ného lesa do dru­hého.

V Holand­sku sa nachádza mesto, v ktorom na aute nejazdí niktoZdroj: pictaram.com

Holand­ské mesto Hou­ten je pova­žo­vané za naj­bez­peč­nej­šie miesto na svete. Na začiatku roku 1980 sa roz­hodlo až 4000 oby­va­te­ľov tohto mesta, že začne jaz­diť na bicykli namiesto áut. Postu­pom času si na to zvykli všetci obča­nia.

Úrady majú v pláne zaká­zať pre­daj áut na ben­zín či naftuZdroj: googleado.com

Záži­hové a vzne­tové auto­mo­bily nebudú v tejto kra­jine k dis­po­zí­cii už v roku 2025. Maji­te­lia, ktorí vlast­nia elek­tro­mo­bily či iné alter­na­tívy auto­mo­bi­lov, nemu­sia pla­tiť daň z moto­ro­vých vozi­diel. Tieto opat­re­nia spra­vili tieto autá lac­nej­šie až o 15-tisíc eur.

Holand­sko muselo zavrieť nie­ktoré svoje väze­niaZdroj: pixabay

Pýtate sa prečo? Pre­tože v kra­jine nie je toľko kri­mi­nál­ni­kov. Už dáv­nej­šie pri­jala vláda opat­re­nia k zní­že­niu kri­mi­na­lity v kra­jine a výsledky sa dosta­vili. Do roku 2009 bolo v kra­jine zatvo­re­ných až 19 väz­níc, vzhľa­dom na nedos­ta­tok väz­ňov. Podľa posled­ných zis­tení je počet väz­ňov na 100-tisíc oby­va­te­ľov oby­va­te­ľov iba 163 kri­mi­nál­ni­kov. Je to viac než o polo­vicu menej, ako naprí­klad v Bra­zí­lii.

Dobí­ja­cie miesta pre autá na elek­trický pohon sú umiest­nené do vzdia­le­nosti 50 met­rov od seba


Zdroj: flickr.com

Jed­nou zo sil­ných strá­nok Holand­ska je ich udr­ža­teľný dopravný sys­tém. Časté dobí­ja­cie sta­nice sú sna­hou zní­žiť počet vozi­diel na ces­tách, ktoré tak ško­dia nášmu život­nému pro­stre­diu.

Ako prvá kra­jina sveta vytvo­rili solárnu cyk­lo­trasu


Zdroj: inhabitat.com

Pro­jekt s náz­vom Sola­Road je výsled­kom spo­lu­práce medzi vlá­dou, súkrom­ným sek­to­rom a aka­de­mic­kou obcou. Prvá časť cesty bola otvo­rená v roku 2015 a jej dĺžka bola vtedy len 100 met­rov, no napriek tomu to bol obrov­ský pre­lom v kon­štruk­cii ciest budúc­nosti. Hlav­nou myš­lien­kou tohto pro­jektu je, že solárna ener­gia z ciest bude môcť slú­žiť na osvet­le­nie ulíc, a dobí­ja­nie elek­tric­kých vozi­diel. Dnes sa takáto cyk­lo­trasa nachá­dza už aj v Poľ­sku.

 

Je to jediná kra­jina, v kto­rej nenáj­dete ani jedno opus­tené domáce zviera


Zdroj: vk.com

Na záver informácia ktorú Holand­sko nedávno ofi­ciálne potvr­dilo, že v kra­jine už neexis­tujú žiadni bez­do­movci z ríše domá­cich zvie­rat. Vláde sa to poda­rilo spra­viť bez toho, aby aké­koľ­vek zviera prišlo o svoj život. Prí­slušné orgány vytvo­rili prí­sne zákony proti týra­niam zvie­rat, v snahe zabez­pe­čiť práva psom a iným domá­cim zvie­ra­tám.

Tak čo poviete vybrali by ste si život v tejto krajine?

Ak ste ešte nemali možnosť navštíviť Holandsko, určite odporúčame tak urobiť. V ďalšom článku si priblížime niektoré zaujímavé mestá, ktoré sa oplatí navštíviť a tiež aj ako sa tam dostať.
V prípade, že sa Vám článok páčil, budeme radi za Vašu podporu prostredníctvom zdieľania.

 
Zdroj: interez.sk, zdroj titulnej fotografie: hundredrooms.com

18.02.2017 15:19